Servis

Na tovar je štandardne záruka 2 roky. 

Záručný a pozáručný servis

V prípade akýchkoľvek problémov nás informujte prostredníctvom emailu alebo SMS. 

01.Všeobené ustanovenia

1.1.Oprávnenými osobami podľa týchto Záručných podmienok sú spotrebitelia, ktorí užívajú výrobky spoločnosti GMTECH s.r.o. so sídlom Hviezdoslavo nám.221,  029 01  Námestovo.

1.2.Dodávateľom sa na účely týchto Záručných podmienok rozumie samotný konáteľ firmy, alebo obchodný zástupca, ktorý dodáva a montuje výrobky GMTECH konečnému užívateľovi.

1.3.Výrobkami sa na účely týchto Záručných podmienok rozumejú všetky výrobky GMTECH ak ich oprávnená osoba nadobudla od dodávateľa ako nové.

02.Záruka a záručná doba

2.1.Záručným listom dodávateľ preberá záväzok, že dodané výrobky budú počas záručnej doby spôsobilé na použitie a účel, ktorému slúžia. Podľa Záručného listu dodávateľ zodpovedá za konštrukčné, výrobné a materiálové chyby výrobkov, a za chýbajúce vlastnosti výrobkov, existenciu ktorých dodávateľ garantoval alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnene očakávať   .

2.2.Záručná doba, počas ktorej má spotrebiteľ nárok na bezplatnú opravu je uvedená v cenovej ponuke. Začína plynúť od dátumu predaja výrobku spotrebiteľovi.

03.Spôsob vybavenia reklamáciešeobené ustanovenia

3.1.Dodávateľ podľa vlastného uváženia zabezpečí odstránenie reklamovanej chyby:
– bezplatnou opravou, ak sú reklamované chyby opraviteľné.
– bezplatnou demontážou chybného výrobku (jeho dielu) a bezplatným dodaním a montážou náhradného výrobku (jeho dielu).

3.2.Oprávnená osoba je pri inštalovaní a používaní výrobkov povinná dodržiavať pokyny a návody dodávateľa a výrobcu a predpisy súvisiace s montážou a údržbou ako aj údaje poskytnuté dodávateľom a výrobcom o oblastiach a rozsahoch použitia výrobkov, ktoré sú uvedené v prospektoch, sprievodných listoch a iných obchodných listoch doručených spolu s výrobkom a ktoré platia v čase montáže výrobkov. Pri údržbe je oprávnená osoba povinná postupovať so starostlivosťou zodpovedajúcou existujúcemu stavu techniky.

3.3.Oprávnená osoba je povinná dodávateľovi zistenú chybu oznámiť písomne bez zbytočného odkladu a pri reklamácii predložiť platný originál faktúry alebo príjmový pokladničný blok a tento záručný list.

04.záruka sa nevzťahuje

4.1.na poškodenia spôsobené ohňom, nehodou, nesprávnym používaním výrobku, neodborným nastavením alebo opravou, ďalej na poškodenie spôsobené neodbornou inštaláciou, úpravou alebo používaním spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.

4.2.Tieto Záručné podmienky sú vo forme Záručného listu súčasťou odovzdávacieho protokolu, záručná doba začína plynúť dňom odovzdania okien do užívania a potvrdeným dátumom a podpisom obchodným zástupcom.

Platobné podmienky

Platobné podmienky súvisia so spôsobom dopravy objednaného tovaru.

01.osobný odber

1.1.V prípade, keď Objednávateľ objedná výrobky bez dopravy a bez montáže, uhradí za tovar v hotovosti pri jeho prevzatí v skladových priestoroch Dodávateľa.

02.Vlastnou prepravou / s montážou

2.1.Ak Objednávateľ objedná výrobky iba s dopravou bez montáže, uhradí za tovar v hotovosti priamo prepravcovi v mieste prevzatiaťia  .

2.2.V prípade, keď Objednávateľ objedná k výrobkom aj montáž, uhradí za tovar a dodávané služby v hotovosti po dodaní výrobkov a prevedení montáže.

03.záloha

3.1.Na bazárové položky, skladové položky a drobné príslušenstvo objednané BEZ MONTÁŽE, nepožaduje Dodávateľ zálohu.
Na výrobky vytvorené vlastným návrhom (na mieru pre zákazníka), na výrobky, ktoré nie sú bežne skladom a na výrobky dodávané aj S MONTÁŽOU, Dodávateľ požaduje zálohu vo výške 40 % z celkovej výšky objednávky. Doplatok (60 %) hradí Objednávateľ v hotovosti pri odbere na sklade (v prípade osobného odberu), alebo v hotovosti pri prevzatí výrobkov od prepravnej služby, alebo v hotovosti po vykonaní montáže (v prípade objednávky aj s montážou)..

3.2.V prípade, keď Objednávateľ odmieta dlhodobo objednaný tovar prevziať a boli vykonané všetky dostupné kroky zo strany Dodávateľa pre riadne doručenie objednávky, je Dodávateľ oprávnený objednávku jednostranne stornovať a objednaný tovar uviesť do bazárového predaja. Dodávateľ je oprávnený preukázateľné primerané bežné náklady s týmto spojené, odpočítať z uhradenej zálohy. Objednávateľovi Dodávateľ vráti zálohovú platbu zníženú o tieto náklady, pričom je povinný doložiť jednotlivé náklady, ktoré boli takto odpočítané.

Dodacie podmienky

Dodacie podmienky súvisia so spôsobom dopravy objednaného tovaru.

01.osobný odber

1.1.V prípade osobného odberu bude objednaný tovar pripravený na vyzdvihnutie v sklade Dodávateľa. Termín a čas osobného odberu je vhodné dohodnúť vopred. Po prijatí objednávky, príp. po naskladnení objednaného tovaru, (teda vo chvíli, keď je celá objednávka skladom) Dodávateľ informuje Objednávateľa prostredníctvom e-mailu o možnosti odobrať objednaný tovar. Pracovná doba, miesto odberu a kontakty do skladu sú uvedené v bode údajoch v záručných a pozaručných údajoch bod 1.1

02.Vlastnou prepravou / s montážou

2.1.V prípade dopravy našou dopravou, sú položky expedované spravidla do 3 pracovných dní od objednania. Doba doručenia tovaru prepravnou službou k Objednávateľovi závisí od vyťaženia prepravné služby a vzdialenosti dodacieho miesta. Tovar je vo väčšine prípadov Objednávateľovi doručený do 2 pracovných dní od odovzdania prepravnej službe.  .

03.Kontrola tovaru

3.1.Objednávateľ je povinný pri prevzatí prekontrolovať neporušenosť zásielky. Ak zistí zjavné chyby, zásielku odmietne prevziať a napíše so zamestnancom prepravnej služby zápis o reklamácii. Ak nie je poškodenie zjavné a k jej odhaleniu dôjde až po vybalení tovaru, je Objednávateľ povinný do 24 hodín od prevzatia, kontaktovať Dodávateľa a chybu nahlásiť. Pokiaľ je nahlásená chyba, ktorá musela byť zjavná už pri prevzatí tovaru (porušený obal apod.), alebo pokiaľ Objednávateľ prebratý tovar rozbalil pre dôkladnú kontrolu po viacej ako 24 hodinách od prevzatia a chybu tak nahlásil neskoro, má sa za to, že tovar bol prevzatý bez chýb a nie je možné vyhovieť požiadavke na bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru…